Missie

De huidige tijd vraagt om vernieuwing van het sociaal werk op het niveau van zorg, welzijn en onderwijs. Denk daarbij aan nieuwe kennis, vaardigheden, methodes en samenwerking. Maar de transities in het sociale domein vragen ook om iets anders. Ze vragen in veel gevallen om praktische en concrete ondersteuning van bewoners, professionals en ondernemers bij het ontwikkelen van die nieuwe zorg- en ondersteuningspraktijken.

Een praktijkgerichte leeromgeving in de alledaagse stad – Met de oprichting van een actieacademie wil Social Work voor zowel studenten en docenten als voor  sociale professionals, actieve bewoners en sociaal ondernemers een uitdagende praktijkgerichte leeromgeving bieden, waarin ruimte wordt gecreëerd voor gezamenlijk leren en innoveren op basis van ervaring en reflectie. Vanuit die missie wil het een interdisciplinaire werkplaats voor sociaal werk & sociale innovatie worden, waarin:

 • gewerkt wordt aan een sterkere verbinding tussen beroepspraktijk en beroepsonderwijs,
 • het van en met elkaar leren en innoveren rondom (vernieuwend) sociaal werk centraal staat;
 • het gezamenlijk oplossen van gemeenschappelijke problemen in de straat, de buurt, de wijk en de stad de gezamenlijke uitdaging vormt;
 • aansluiting, verbinding en synergie wordt gezocht tussen de leervragen van betrokkenen bij dat vraagstuk (individuele leervragen, professionele leervragen en stedelijke leervragen);
 • en nieuwe vormen van sociaal werk verkend, verdiept en ontwikkeld worden.

Visie

De actieacademie benadert hedendaags sociaal werk als een onderzoekende, creatieve en soms ook artistieke praktijk, en streeft naar het creëren van realistische en betekenisvolle leeromgevingen. Het gaat om van en met elkaar leren rondom concrete vraagstukken. We doen dat door het ontwikkelen en uitvoeren van creatieve ontmoetings- en ontwikkelingsprogramma’s; van praktijkstages, workshops en KennisMaakCafé’s tot een Pop-Up academie rondom een concrete casus in een wijk of buurt. Dat doen we door zoveel mogelijk:

 • gericht te zijn op het helpen oplossen van concrete professionele, maatschappelijke en/of stedelijke vraagstukken in concrete situaties (praktijkgericht)
 • mét direct belanghebbenden aan een vraagstuk te werken (praktijkrelevant),
 • dáár te zijn waar het beleid wordt uitgevoerd (de stad als leeromgeving),
 • al doende en gezamenlijk te leren van (vernieuwende) zorg- en welzijnspraktijken (actieacademie als open laboratorium).

Doelstelling

De actieacademie stelt zich ten doel:

 • een praktijkrelevante en productieve bijdrage te leveren aan het opleiden van vakbekwame en professionele sociaal werkers.
 • een praktijkrelevante en productieve bijdrage te leveren aan het stedelijk leren en innoveren in het sociale domein.

Vakbekwame professionals en tevreden bewoners- Door het ontwikkelen en aanbieden van praktijkgerichte leer- en ontwikkelingsprogramma’s wordt een krachtige stedelijke leeromgeving gecreëerd, waarin studenten, (jonge) professionals, bewoners, bestuurders, beleidsmakers en sociaal ondernemers (samen) werken aan hun handelingscompetenties. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot kennisverruiming, ontplooiing van talenten, nieuwe uitdagingen op het terrein van de leefomgeving.

Functies

Vanuit bovenstaande context organiseert de actieacademie de volgende samenhangende activiteiten:

 • leren door kennismaking (met nieuwe ontwikkelingen in het beroepenveld van Social Work)
 • leren door kennisdeling (van het delen van ervaringen tot het benutten van bestaande kennis behoeve van (1) versterking van maatschappelijk initiatief en/of (2) versterking van beroepsonderwijs en beroepspraktijk)
 • leren door ontwikkeling praktijkkennis (het gezamenlijk, met direct betrokkenen, ontwikkelen van nieuwe praktijkkennis voor beroepspraktijk en beroepsonderwijs)
 • leren door kennis benutting en reflectie (het inzetten van nieuwe praktijkkennis in het beroepsonderwijs en de beroepspraktijk)